main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 22.07.2024
Meniny ma: Magdaléna
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Projekt APVV č. 15-0764
„Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita“
(„Slovak theatre and contemporary European theatre culture – continuity and discontinuity“)


Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava
Realizácia projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Rozpočet: 212 664,00 eur

Anotácia:
Tento projekt sa zameria na domácu tradíciu slovenského divadla a komparatívne na európsky vplyv, ktorý bol prítomný od rokov jeho profesionalizácie (roku 1920) a ktorý ovplyvňuje aj súčasný stav na začiatku 21. storočia. Cieľom projektu je v základnom výskume preskúmať slovenské divadlo a súvislosti interkultúrnej situácie, a to z viacerých uhlov – v oblasti dramatickej, režijnej, hudobnej, hereckej a scénickej. V slovenskom divadle, jeho činohre a opere, ktorými sa projekt zaoberá predovšetkým, išlo hlavne o interferencie s českými, nemeckými a ruskými inšpiráciami, ktoré boli v minulosti najvýznamnejšie, avšak postupne aj ďalšími: hlavne anglickými, francúzskymi a poľskými. Projekt neobchádza tradíciu slovenského divadla, ale skúma jeho postavenie v európskom kontexte. Výskumný tím nemôže ašpirovať na definitívny a celkový obraz, ale môže dať impulz pre pozornosť tejto téme, posunúť slovenskú teatrológiu k rozšíreniu optiky a cez interkultúrny dialóg nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými teatrologickými pracoviskami

Annotation:
This project focuses on Slovak theatre tradition in comparision with the European influence that was present since the years of professionalization (1920), which also affects the current status of the early 21st century. The project aims to examine the Slovak theatre in the context of intercultural situations, from several angles - in a dramatic, directing, music, acting and scenographic part. The Slovak theatre, drama and opera, where the project is mainly engaged, were essentially interfering with the Czech, German and Russian inspiration, which were previously the most significant, but increasingly also other: mainly English, French and Polish. The project does not circumvent the tradition of Slovak theater, but explores its position in the European context.The research team can not aspire to an overall and final picture, but it can give an impetus for attention to this subject, to expand optics and through intercultural dialogue to establish closer cooperation with foreign theatre research
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike