main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 22.07.2024
Meniny ma: Magdaléna
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

STANOVY

SLOVENSKEJ TEATROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

(skratka STS)Článok 1.
Postavenie, sídlo a pôsobnosť

1. STS je vedecká spoločnosť, ktorá je nezávislým, dobrovoľným a otvoreným združením vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov a priaznivcov odboru teatrológie (divadelnej vedy) a príbuzných disciplín.
2. STS svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied. Jej príslušnému orgánu predkladá výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca Slovenskej akadémie vied má právo zúčastniť sa na rokovaní Predsedníctva STS.
3. Sídlom STS je Bratislava.
4. STS je právnym subjektom v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok 2.
Poslanie

Poslaním STS je najmä:
1. Podnecovať a rozvíjať vedeckú a výskumnú činnosť v odbore teatrológie (divadelnej vedy), teórie a dejín divadla.
2. Rozširovať poznatky teatrologického vedeckého výskumu, propagovať a popularizovať jeho výsledky medzi širšími vrstvami spoločnosti a na medzinárodných fórach.
3. Poskytovať svojim členom pomoc pri vedeckej a odbornej práci.
4. Usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, sympóziá, prednášky, diskusie a obdobné vedecké podujatia.
5. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
6. Vypisovať súťaže a udeľovať odmeny za vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť.
7. Spolupracovať s pracoviskami Slovenskej akadémie vied, univerzitami a vysokými školami, výskumnými a vedeckými ústavmi, divadlami, vydavateľstvami, múzeami a podľa potreby aj s inými organizáciami.
8. Presadzovať princíp slobodného vedeckého bádania, otvorenej vedeckej diskusie a odmietať každú formu intolerancie a ideologickej reglementácie.
9. Ochraňovať profesionálne záujmy a práva svojich členov.

Článok 3.
Členstvo

1. Členovia STS sú riadni, čestní a študenti.
2. Riadnym členom STS sa môže stať vedecký, pedagogický alebo odborný pracovník aktívne pracujúci a publikujúci v odbore teatrológie (divadelnej vedy), alebo v príbuzných vedeckých disciplínach, ktorého členstvo odporučia dvaja riadni členovia STS.
3. Čestným členom STS sa môže stať pracovník v oblasti vedy, vzdelávania alebo umenia, ktorý nespĺňa predpoklady riadneho člena, avšak svojou činnosťou je prospešný pri plnení úloh STS a zvlášť sa zaslúžil o rozvoj teatrológie. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Predsedníctva STS.
4. Členom STS môže byť aj študent počas štúdia na vysokej škole pripravujúci sa na pôsobenie v teatrologickej oblasti, ktorého členstvo odporučia traja riadni členovia STS. Po úspešnom zavŕšení štúdia a po ním prejavenom súhlase sa stáva automaticky riadnym členom STS. V inom prípade sa jeho členstvo končí.
5. Členmi STS môžu byť občania Slovenskej republiky, ako aj osoby žijúce v zahraničí.
6. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky Predsedníctvom STS a zaplatením členského príspevku. Výšku členského určuje Valné zhromaždenie STS.
7. Členstvo v STS je dobrovoľné.

Článok 4.
Práva a povinnosti členov

1. Člen STS má právo:
a/ voliť a byť volený do orgánov STS;
b/ podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzkach STS;
c/ prednostne byť informovaný a zúčastňovať sa na podujatiach STS;
d/ prednostne získavať publikácie, ktoré STS vydáva, alebo ináč zabezpečí;
e/ využívať prostriedky, ktoré má STS pre svoju činnosť k dispozícii;
f/ obrátiť sa na STS so žiadosťou o pomoc pri riešení problémov svojho profesionálneho uplatnenia;
g/ obrátiť sa na STS v prípade, že potrebuje ochranu pred nátlakom diskrimináciou a sankciami za svoju profesionálnu teatrologickú činnosť.
2. Člen STS má povinnosti:
a/ dodržiavať Stanovy STS;
b/ podieľať sa na príprave programu STS;
c/ platiť členský príspevok;
d/ hlásiť všetky zmeny súvisiace s členskou evidenciou.

Článok 5.
Zánik členstva

1. Členstvo v STS zaniká:
a/ písomným prehlásením člena, že zo STS vystupuje;
b/ nezaplatením členských príspevkov počas 2 rokov napriek upozorneniu;
c/ úmrtím člena;
d/ vylúčením člena;
2. Člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä:
a/ ak jeho konanie alebo činnosť je v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené Stanovami;
b/ o vylúčení riadneho člena, ako aj o zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných na základe odôvodneného návrhu Predsedníctva STS.

Článok 6.
Orgány

1. Vedúcimi orgánmi STS sú:
a/ Valné zhromaždenie;
b/ Predsedníctvo;
c/ Revízna komisia.

Článok 7.
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom STS. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo najmenej raz za dva roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov, a to do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Zúčastniť sa na Valnom zhromaždení má právo každý člen STS.
2. Do právomoci Valného zhromaždenia patrí:
a/ schvaľovať, upravovať a meniť Stanovy STS;
b/ uznášať sa o zásadných organizačných a hospodárskych veciach;
c/ určovať výšku členských príspevkov;
d/ schvaľovať správy Predsedníctva a Revíznej komisie;
e/ tajným hlasovaním voliť a odvolávať predsedu, hospodára a členov Predsedníctva;
f/ schvaľovať na návrh Predsedníctva čestných členov STS;
g/ uznášať sa o zrušení STS.
3. Valné zhromaždenie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti ním poverený člen Predsedníctva STS.
4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná najmenej polovica členov. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky.
5. Za prijaté uznesenie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zmeny Stanov alebo zrušenie STS musia odhlasovať minimálne dve tretiny prítomných členov.

Článok 8.
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom Valného zhromaždenia, riadi činnosť STS v období medzi Valnými zhromaždeniami.
2. Predsedníctvo má päť členov a skladá sa z predsedu, hospodára a troch členov. Volí ho Valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov.
3. Do tej istej funkcie v Predsedníctve môže byť zvolený člen najviac na dve volebné obdobia za sebou. Vo výnimočných prípadoch môže Valné zhromaždenie tajným hlasovaním rozhodnúť o ďalšom zvolení.
4. Schôdze Predsedníctva zvoláva predseda podľa potrieb činnosti STS, ako aj do dvoch týždňov po požiadaní aspoň jednej tretiny členov Predsedníctva.
5. Činnosť Predsedníctva riadi predseda. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje ním určený člen Predsedníctva. V prípade, že sa tak nestane, riadi schôdzu hociktorý z členov Predsedníctva, na ktorom sa jeho členovia dohodnú.
6. Predsedníctvo je schopné uznášať sa za prítomnosti aspoň troch svojich členov. Za uznesenie Predsedníctva sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných.
7. Predsedníctvo:
a/ schvaľuje plán činnosti;
b/ schvaľuje finančný plán a správu o hospodárení STS;
c/ zvoláva a pripravuje Valné zhromaždenie;
d/ organizuje a riadi činnosť STS medzi dvoma Valnými zhromaždeniami.
e/ navrhuje na schválenie Valnému zhromaždeniu čestných členiov STS

Článok 9.
Revízna komisia

1. Dozor nad hospodárskou činnosťou STS vykonáva Revízna komisia, ktorá z hospodárskeho hľadiska posudzuje aj plnenie plánu činnosti STS.
2. Revízna komisia má troch členov a volí ju Valné zhromaždenie z členov STS na funkčné obdobie totožné s funkčným obdobím Predsedníctva. Členovia Revíznej komisie nemôžu byť členmi Predsedníctva STS.
3. Revízna komisia o svojej činnosti podáva správy na Valnom zhromaždení. Bez súhlasu Revíznej komisie nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití prebytkov, alebo úhrade straty.

Článok 10.
Sekcie

1. Na lepšie zabezpečenie svojej činnosti môže STS vytvárať sekcie, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.
2. Podmienkou členstva v sekcii je členstvo v STS. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií.
3. Organizáciu sekcií, ako aj spôsob ich činnosti určí Predsedníctvo STS na základe požiadavky členov.

Článok 11.
Finančné prostriedky na plnenie úloh

1. Finančné prostriedky na činnosť STS tvoria:
a/ príspevky poskytované Slovenskou akadémiou vied;
b/ dotácie a účelovo poskytnuté prostriedky od iných inštitúcií, fondov a nadácií;
c/ členské príspevky;
d/ príjmy z vlastnej činnosti;
e/ dary.
2. STS predkladá orgánom výročnú správu o svojej činnosti a hospodárení.

Článok 12.
Hospodárenie

1. Predsedníctvo zostaví koncom každého roka plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok. Okrem toho začiatkom každého roka zostaví účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom.
2. STS hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok.
3. Za majetok STS zodpovedá jej Predsedníctvo.

Článok 13.
Zastupovanie

1. V mene STS rokujú a podľa Stanov podpisujú: predseda a členovia Predsedníctva tak, že k názvu STS pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú vždy podpisy predsedu a najmenej jedného ďalšieho člena Predsedníctva.
2. Predsedníctvo môže s výnimkou hospodársko-finančných vecí splnomocniť členov STS, aby v rozsahu, ktorý im určí, zastupovali STS a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za STS s dodatkom „v zastúpení“.

Článok 14.
Zánik

1. STS zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
2. Ak STS zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne Slovenskej akadémii vied.
3. Likvidáciu práv, záväzkov a majetku STS vykoná Likvidačná komisia, ktorú zvolí Valné zhromaždenie. Úhrada likvidačných nákladov sa vykoná z aktívnych prostriedkov podľa platných predpisov.

Registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 30. 12. 1999
Číslo spisu VVS / 1-900 / 90-16199
JUDr. Stanislav Bečica v.r.
Riaditeľ odboru všeobecnej vnútornej správy
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike