main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 25.11.2015
Meniny ma: Katarína
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1079314
content-ulcontent-ur

Termín prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium

Prijímacie pohovory v študijnom programe estetika, študijný odbor 2.1.6 estetika, sa budú konať dňa 1. júla 2015 od 10:00 hod. v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Pri podávaní žiadosti sa záujemcovia riadia pokynmi k doktorandskému štúdiu vydanými Filozofickou fakultou UKF Nitra, s ktorou Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV spolupracuje pri doktorandskom štúdiu. Na adresu FF UKF Nitra treba zaslať aj všetky požadované materiály.

https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/organizacia-studia/doktorandske-studium

Elektronickú verziu zaslať na adresu milos.mistrik@savba.sk
empty
content-ulcontent-ur

INFORMÁCIE K PRIJÍMACEJ SKÚŠKE


Študijný program: estetika
Študijný odbor: 2.1.6 estetika
Externá vzdelávacia inštitúcia – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Prijímacie skúšky pozostávajú:
1) z prezentácie projektu dizertačnej práce,
2) z overenia odbornej orientácie uchádzača v predmetnej problematike,
3) z overenia znalosti svetového jazyka na úrovni zrozumiteľnosti v danom vednom odbore (v prihláške je potrebné uviesť jazyk, z ktorého budete robiť prijímacie skúšky, uprednostňuje sa anglický jazyk).

Poznámky:
Prijímacie konanie má formu ústneho pohovoru. Na pohovore uchádzač v písomnej podobe predloží:
- odborný životopis a súpis vlastnej publikačnej činnosti, ako aj iných odborných (umeleckých) aktivít, ktoré pokladá za relevantné;
- projekt svojej dizertačnej práce spracúvajúcej vypísanú tému (koncepcia a metodológia výskumu, literatúra ap.).

Projekt treba najmenej 10 dní pred konaním prijímacej skúšky odoslať mailom predsedovi komisie prof. PhDr. Milošovi Mistríkovi, DrSc. na adresu
milos.mistrik@savba.sk


Hlavnou témou ústneho pohovoru je diskusia o pripravenosti uchádzača na doktorandské štúdium a na výskum, ktorý by chcel v rámci tohto štúdia realizovať. Na pohovore sa priamo neskúšajú teoretické poznatky, ale od uchádzačov sa očakáva dobrá orientácia a erudovanosť v danej problematike a používanie adekvátneho terminologického aparátu.

Pohovor bude prebiehať nasledovne:
- uchádzač sa stručne predstaví a v rozsahu najviac 15 minút objasní svoj projekt dizertačnej práce,
- v diskusii zodpovie na otázky členov prijímacej komisie.

Požiadavky:
• Predstavenie vypracovaného projektu dizertačnej práce (projekt v rozsahu cca 3 strán na vybranú tému).
• Predložiť zoznam predchádzajúcej publikačnej, alebo inej odbornej činnosti. (U čerstvých absolventov vysokej školy: účasť na ŠVUOČ, odborných súťažiach, prípadne iných študentských aktivitách.)

Poznámka: Základnou podmienkou prijatia na internú formu doktorandského štúdia v odbore Estetika je:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie (2. stupeň) v odbore estetika, divadelná veda, filmová veda, dramaturgia, literárna veda, resp. v príbuznom odbore humanitného charakteru;
- úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá:
- kvalita a odborná vecnosť spracovania projektu;
- prezentácia projektu a celková orientácia v odbore;
- celková pripravenosť a (osobné, odborné, pracovné a pod.) predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore.

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update 29. 9. 2014 - ©Mike